Provoz základní školy od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně

13.05.2020 15:00

Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020 aneb mimořádná pravidla a specifika pro provoz naší školy od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně.

     Vše níže uvedené vychází z pokynů a doporučení MZ, MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy, se zřizovatelem a se zákonnými zástupci žáků i se členy školské rady.

     Všem tímto na úvod děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Věříme, že se vše v nezaviněných mimořádných situacích zvládne. Ve spolupráci se zřizovatelem budou všechny prostory školy centrálně vydezinfikovány mobilní dezinfekční jednotkou.

Provoz a pohyb žáků se řídí těmito principy:

1. Cesta do školy a ze školy

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (např. rouška) platí pro všechny – žáky i zaměstnance. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Dodržení odstupů 2 metry (před školou, při vstupu v prostorách školy a při odchodu – není nutno u sourozenců).
Při zahájení pobytu budou žáci poučeni a seznámeni s principy, s provozem a se specifiky. Prosíme zákonné zástupce, proberte s dětmi v klidu tento dokument, předem děkujeme.
 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení- bude vybíráno od žáků při vstupu, najdete na webu – dokumenty – ke stažení  nebo v poštovní schránce u vchodu

   . písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

  . písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou

Organizuje škola, tj. určení pedagogičtí pracovníci
Abychom minimalizovali velké shromažďování žáků, které u nás hrozí, jsou vymezeny 4 vstupy a k nim 4 shromaždiště s označením 2 m odstupů, specificky k tomu jsou vymezeny i některé šatny. Tímto jsou pokud možno žáci hned při příchodu rozděleni do skupin tak, jak budou následně společně ve třídách:

1. vstup tzv. boční vchod od sokolovny, určeno pro dvě třídy 2.A a 4.B, přístup po schodišti přímo ke třídám, organizuje a střídavě odvádí p. u. Drábková, p. u. Hájek a p. a. Švecová, šatny jsou před třídami.

2. vstup bývalý hlavní vstup od parku, určeno pro dvě třídy 2.B a 3.B, organizuje a střídavě odvádí p. u. Ropková a p. u. Frank,  a. p. Faitová a p. u. Brůna, šatny jsou před třídami.

3. vstup hlavní vchod, určeno pro tři třídy 1., 3.A, 4.A, organizuje a střídavě odvádí do původních šaten p. u. Krásná, p. u. Stráníková, p. u. Doubková, p. u. Sedliská, a. p. Heinischová, š. a. Hynková, přesun 3.A je schodištěm 2. stupně a chodbou 1. patra 1. stupně.

4. vstup k tělocvičně od školních hřišť, určeno pro dvě třídy 5.A a 5.B, organizují a střídavě odvádí p. u. Jiráčková, p. u. Melšová, a. p. Čejková a a. p. Vomočilová, šatny jsou u tělocvičny – první pro 5.B, druhá pro 5.A, přístup ke třídám chodbou 1. patra 2. stupně.

    - Odchody po obědě ze školy po stejných trasách.

    - V současném harmonogramu se počítá s 1 skupinou za třídu, v případě zvýšeného počtu  žáků nad 15 vzniknou vážné komplikace prostorové, časové, příp. personální. Proto prosíme, zvažte účast svých dětí ve škole. Distanční výuka dále pokračuje, vzdělávací aktivity ve škole jsou hlavně určeny žákům, kteří mají problémy s touto výukou na dálku, či je jejich účast ve škole zásadně nezbytná.

- Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Vážení rodiče, pokud jste tak učinili, již znovu nemusíte, prosíme spíše o nahlášení třídnímu učiteli případné změny. Nadstavby jako pitný režim, zelenina, ovoce a mléko do škol jsou zrušeny.

3. Časy příchodu žáků

     -  Je nutné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.

     -  Vzhledem ke specifiku, že 42% žáků je dojíždějících, je snahou nejdříve organizovat ke vstupům žáky od autobusů – tj. od 7.05 hod.

     - Místní žáci pokud možno budou organizováni od 7.25 hod.

     - V 7.45 hod. budou vstupy uzavřeny, pro pozdější příchod bude k dispozici hlavní vchod se zvonkem.  Ranní družina není poskytována. Praxe prvních dnů ukáže – ověří.

4. Vstup do budovy, do šaten a do tříd

    - Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

    - Pedagogové odvedou žáky z vymezených šaten do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

     - Pedagogové vymezí pro každou skupinu prostory (šatny, chodby, WC, schodiště), ve kterých se žáci mohou pohybovat, viz. níže „úseky“.

     - Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

5. V budově školy

    - Pohyb na chodbách, návštěvu toalet je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty a střídání, jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Proto jsou určeny časy pohybu na chodbách a WC a časy pro přesun na oběd pro jednotlivé skupiny a úseky (individuálně – nutně na WC samozřejmě mimo určené časy). Časy jsou určeny tak, aby dojíždějící žáci 1. a 2. ročníků a případně 3.A určitě stíhali tzv. dvanáctku a 3. ročníky až 5. ročníky stíhali tzv. jedničky. Harmonogram úseků a časů viz příloha. Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky.

6.     Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Počet žáků ve skupině žáků je pokud možno 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) rozhodne vyučující. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žákům je zakázáno se shlukovat a vytvářet skupiny, na toalety odcházejí jednotlivě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.)
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
   

7. Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
 

8. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je zvolena varianta:

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, bude vše vydáváno u výdejního okénka. Dle harmonogramu (bod č. 5 a - d) odchodů ze tříd do školní jídelny je splněn požadavek, že se při VÝDEJI jídla nepotkávají žáci z různých skupin. Při stravování jsou vymezením – rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy jako ve třídě.

             Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí žáci po vymezené trase příchodu (šatna, vstup). Přihlašování na stravu prosíme obvyklým způsobem nebo na záznamník ŠJ 461 631 115 – nutno uvést jméno, třídu, datum přihlášky. Přihlásit stravu je třeba do 25. 5., další info na webu školy.
 

9. Základní pravidla pro provádění úklidu

-  Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.

-  Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)

-  Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.

-  Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

-  Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

-  O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.
 

10. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.).
při protinádorové léčbě,
po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2).
6. Farmakologický léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 

11. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

- Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti-

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 

12. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce. Pedagogičtí pracovníci jsou vybaveni ochrannými štíty a jednorázovými rouškami.
 

13. Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Případné předávání a vyzvedávání žáků probíhá mimo prostory školy – před jednotlivými vstupy, jinak žáci odchází sami. V případě, že žák potřebuje odejít dříve, předloží třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným zástupcem. Absenci žáka je třeba omluvit do tří dnů třídnímu učiteli obvyklým způsobem.
 

14. Skupiny žáků 1. stupně

Pokud možno počet žáků ve skupině je 15, složení skupiny je neměnné po celou dobu, pokud možno i rozložení v lavicích ve třídě. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
 

15. Vzdělávací aktivity (dříve vyučování, výuka)

- Jsou organizovány pravidelně každý pracovní den podle rozvrhů jednotlivých skupin, třídní učitelé umístí rozvrhy na web své třídy, případně si rozvrh žáci zapíší první den, začátek a konec vzdělávacích aktivit viz. bod 5a-d (odchody ze tříd na oběd či hned domů).

- Vzdělávací aktivity jsou v období dopoledním (viz. bod 5a-d), obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy a je v souladu se vzděláváním na dálku.

- Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

- Škola vede evidenci o docházení žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola – třídní učitel informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

- Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primární sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku.

- Výuka tělesné výchovy není možná, aktivity mimo areál školy (ještě se dodatečně řeší) nejsou možné, pro pobyt venku lze volit pouze zahradu školy, protože školní hřiště se právě zdárně buduje.

- Odpolední zájmové aktivity (dříve školní družina) jsou otevřeny pouze pro žáky 1. třídy v čase hned po obědě do 14.00 hodin, umístěno je v učebně 1. třídy, zajišťuje š. a. Hynková, obsah odpolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny, mohou navštěvovat i žáci 1. třídy, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. Provoz se i zde řídí výše uvedenými principy.

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy přeji nám všem zdárné zvládání nynější obtížné situace, děkuji za naši školičku za pomoc, spolupráci a přízeň.

V Dolním Újezd 13. 5. 2020                                                  

                                                                 Jiří Lněnička, ředitel


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2020, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑