Provoz základní školy od 8.6.2020 pro žáky 2. stupně

01.06.2020 16:17

Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020 aneb mimořádná pravidla a specifika pro provoz naší školy od 8.6.2020 pro žáky 2. stupně.

     Vše níže uvedené vychází z pokynů a doporučení MZ, MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy, se zřizovatelem a se zákonnými zástupci žáků i se členy školské rady.

     Všem tímto na úvod děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Věříme, že se vše v nezaviněných mimořádných situacích zvládne. Ve spolupráci se zřizovatelem budou další prostory pro 2. stupeň centrálně vydezinfikovány mobilní dezinfekční jednotkou.

      Dle upřesnění MŠMT se od 8. 6. 2020 umožňuje dobrovolná osobní přítomnost žáků 2. stupně za účelem socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin (vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, odevzdání a převzetí učebnic, předání vysvědčení za druhé pololetí, toto se uskuteční v pátek 26. 6.). Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do konce školního roku vzdělávání na dálku.

Jedná se o individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok.

Provoz a pohyb žáků se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (např. rouška) platí pro všechny – žáky i zaměstnance. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Pokud možno dodržení odstupů 2 metry (před školou, při vstupu v prostorách školy a při odchodu – není nutno u sourozenců).
Při zahájení pobytu budou žáci poučeni a seznámeni s principy, s provozem a se specifiky. Prosíme zákonné zástupce, proberte s dětmi v klidu tento dokument, předem děkujeme.
 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení- bude vybíráno od žáků při vstupu, najdete na webu – dokumenty – ke stažení  nebo v poštovní schránce u vchodu

 •   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 •   písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Co se týká principů a zásad provozu a pohybu žáků
Provoz se řídí podobně jako u žáků prvního stupně.

Zásadní informace k diferenciaci provozu:

V harmonogramu se počítá se dvěma skupinami v ročníku, 1 třída – 1 skupina.
Dle prostorových a personálních podmínek bude umožněna přítomnost:

žákům 6. ročníku vždy každé pondělí (od 8.6.)
žákům 7. ročníku vždy každé úterý (od 9.6.)
žákům 8. ročníku vždy každou středu (od 10.6.)
žákům 9. ročníku po skončení přípravy na přijímací zkoušky vždy každý čtvrtek (od 11.6.)

Začátek a konec vzdělávacích aktivit

 • pro 6.-8. ročník:  7.40 – 12.15
 • pro 9. ročník:      9.10 – 10.50

Rozvrhy hodin - vzdělávací a socializační aktivity žáků 6.-9. ročníků

viz. příloha

Příchod ke škole a pohyb před školou

Organizuje škola, tj. určení pedagogičtí pracovníci.
Dle zkušenosti s příchody žáků 1. stupně lze volit vstup do školy hlavním vchodem a dále do svých šaten.

    - V současném harmonogramu se počítá s 1 skupinou za třídu. Distanční výuka dále pokračuje, vzdělávací aktivity ve škole jsou hlavně určeny žákům, kteří mají problémy s touto výukou na dálku.

  Prosíme zákonné zástupce o vyjádření zájmu o docházku do školy žáků 2. stupně do 3.6. 2020. Vážení rodiče, prosíme o nahlášení třídnímu učiteli. Nadstavby jako pitný režim, zelenina, ovoce a mléko do škol jsou zrušeny.

3. Časy příchodu žáků

 • Je nutné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Vzhledem ke specifiku, že 42% žáků je dojíždějících, je snahou nejdříve organizovat ke vstupům žáky od autobusů – tj. od 7.05 hod. Určitě budeme vnímat problém uzávěrky silnice v Poříčí.
 • Místní žáci pokud možno budou organizováni od 7.30 hod.
 • V 7.45 hod. budou vstupy uzavřeny, pro pozdější příchod bude k dispozici hlavní vchod se zvonkem.  

4. Vstup do budovy, do šaten a do tříd

 • Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky z vymezených šaten do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Pedagogové vymezí pro každou skupinu prostory (šatny, chodby, WC, schodiště), ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žáci 2. stupně budou pokud možno ve svých kmenových třídách, pro všechny je přidělen úsek WC ve 2. patře, zde na chodbě se budou pohybovat pouze žáci 2. stupně, schodiště používat pouze jedno, blíž tělocvičně.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

5. V budově školy

    - Pohyb na chodbách, návštěvu toalet je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty a střídání, jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Proto jsou určeny časy pohybu na chodbách a WC a časy pro přesun na oběd pro jednotlivé skupiny a úseky (individuálně – nutně na WC samozřejmě mimo určené časy). Časy jsou určeny tak, aby dojíždějící žáci stíhali tzv. jedničky. Harmonogram časů pohybu na chodbě a na WC v příloze.

Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky.

6.     Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví dle zájmu žáků z jednotlivých tříd a je pokud možno neměnné, je vhodné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Počet žáků ve skupině žáků je pokud možno 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) rozhodne vyučující. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Žákům je zakázáno se shlukovat a vytvářet skupiny, na toalety odcházejí jednotlivě.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.)
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

7. Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

8. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení    školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je zvolena varianta:

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, bude vše vydáváno u výdejního okénka. Dle harmonogramu odchodů ze tříd do školní jídelny je splněn požadavek, že se při VÝDEJI jídla nepotkávají žáci z různých skupin. Při stravování jsou vymezením – rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy jako ve třídě.

             Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.               Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se   dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí žáci po vymezené trase příchodu (šatna, vstup). Přihlašování na stravu prosíme obvyklým způsobem nebo na záznamník ŠJ 461 631 115 – nutno uvést jméno, třídu, datum přihlášky. Přihlásit stravu je třeba do 4. 6., další info na webu školy.

9. Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením dalších prostor školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.

10. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.

při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.).
při protinádorové léčbě,
po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2).
Farmakologický léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

11. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti-
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

12. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce. Pedagogičtí pracovníci jsou vybaveni ochrannými štíty a jednorázovými rouškami.

13. Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Případné předávání a vyzvedávání žáků probíhá mimo prostory školy – před jednotlivými vstupy, jinak žáci odchází sami. V případě, že žák potřebuje odejít dříve, předloží třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným zástupcem. Absenci žáka je třeba omluvit do tří dnů třídnímu učiteli obvyklým způsobem.

14. Skupiny žáků 2. stupně

Pokud možno počet žáků ve skupině je 15, složení skupiny je pokud možno neměnné po celou dobu, pokud možno i rozložení v lavicích ve třídě. Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se mění podle rozvrhu, se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci.

15. Vzdělávací aktivity (dříve vyučování, výuka)

 • Jsou organizovány pravidelně každý přidělený pracovní den podle rozvrhů jednotlivých skupin, třídní učitelé umístí rozvrhy na web své třídy, případně si rozvrh žáci zapíší první den, začátek a konec vzdělávacích aktivit (odchody ze tříd na oběd či hned domů).
 • Vzdělávací aktivity jsou v období dopoledním a jsou pokud možno v souladu se vzděláváním na dálku.
 • Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházení žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola – třídní učitel informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primární sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku.

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy přeji nám všem zdárné zvládání nynější obtížné situace, děkuji za naši školičku za pomoc, spolupráci a přízeň.

V Dolním Újezd 1. 6. 2020                                                    

                                                 Jiří Lněnička, ředitel


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2020, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑